SALUTACIO

Us donem la benvinguda a la nostra associació, desitjan puguer ajudar-vos i compartir les nostres experiencies i dubtes envers la malaltia i les seues consecuencies.

21 de febrer de 2013
    INFORMACIÓ ESTUDI FIBROMIÀLGIA I FUNCIONS COGNITIVES
FULL INFORMATIU PEL PARTICIPANT


TITOL DE L’ESTUDI: ATENCIÓ I FUNCIONS EXECUTIVES EN LA FIBROMIÀLGIA

INVESTIGADORS: OLGA GELONCH, JOSEP PIFARRÉ, MAITE GAROLERA, LLUÍS
ROSELLÓ, LAURA BOSA
CENTRE: HOSPITAL DE SANTA MARIA DE LLEIDA

Es tracta d’un estudi que analitza el rendiment en les capacitats d’atenció, concentració,
velocitat de processament i funcions executives en les persones afectades de
fibromialgia, i es compararà aquest rendiment amb el que presenten un grup de
persones que tindran les mateixes característiques que el grup principal (edat, nivell
educatiu i funcionament intel·lectual), però sense el diagnòstic de fibromialgia.
Aquest estudi té l’objectiu de reclutar a 80 pacients diagnosticats de Fibromiàlgia i 40
subjectes control (que no presentin el diagnòstic de Fibromialgia), d’edats compreses
entre els 30 i els 50 anys.
L’estudi consisteix en l’administració d’una bateria de tests neuropsicològics que
mesuren aspectes relacionats amb l’atenció sostinguda, atenció selectiva, atenció
dividida, temps de reacció o memòria de treball. Així mateix, també es recolliran una
serie d’informacions relacionades amb el grau de dolor, fatiga, trastorns del son,
depressió o ansietat, amb l’objectiu d’indagar si alguna d’aquestes variables guarda
relació amb el rendiment cognitiu. La durada de l’exploració és d’unes 2 hores i mitja, i es
preveu que es desenvolupi en 2 dies diferents.
El tractament, la comunicació i la cessió de dades dels participants s’ajustarà al disposat
en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter
personal. D’acord al que s’estableix la legislació mencionada, el participant podrà exercir
els drets d’accés, modificació, oposició i cancel·lació de dades. Les dades recollides per
l’estudi estaran identificades mitjançant un codi i només els investigadors principals
podran relacionar aquestes dades amb les del participant.
S’ofereix la possibilitat de que els participants puguin rebre informació sobre els resultats
de la seva exploració, pel que es podrà realitzar una posterior entrevista en la que se’ls
podrà informar dels resultats.

REQUISITS PELS PARTICIPANTS EN EL GRUP CONTROL

- Dona, d’edat de 30 a 50 anys
- Disposar del diagnòstic de fibromiàlgia confirmat per un reumatòleg.
- No tenir una malaltia neurològica
- Sense antecedents d’abús de drogues
- Bona agudesa visual

Interessats contactar amb:
Olga Gelonch Rosinach
ogelonch@copc.cat
Telèf. Mòbil 630216402

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada